Quỹ đại học hiệp hội giám định các trường làm bằng đại học cao đẳng

Quỹ đại học hiệp hội giám định các trường làm bằng đại học cao đẳng
Quỹ đại học hiệp hội giám định các trường làm bằng đại học cao đẳng

 

Hiệp hội các trường đại học cao đẳng thuộc công giáo

ACCU là tổ chức liên lạc giữa các trường làm bằng đại học https://lambanggiadaihoc.com cao đẳng theo đạo công giáo và đại diện cho họ trong các mối quan hệ với các trường đại học và cao đẳng quốc gia, các trường đại học cao đẳng có liên quan đến nhà thờ. Liên đoàn các trường đại học quốc tế theo đạo công giáo và nhiều cơ quan chính phủ liên bang khác. ACCU có văn phòng giáo dục quốc tế chịu trách nhiệm trao đổi các chương trình trao đổi giữa sinh viên với các khoa và nỗ lực đề cao ý thức của các khoa và sinh viên ở mỹ về những vấn đề đang được thế giới quan tâm.

Hiệp hội các trường đại học mỹ

Aau phục vụ các trường thành viên thông qua các hoạt động được thiết kế nhằm khuyến khích các trường thành viên kịp thời xem xét các vấn đề chủ yếu có tác động đến chất lượng của các công trình nghiên cứu khoa học và hệ thống giáo dục cấp cao. AAU giúp các trường thành viên trong việc giao tế với chính quyền liên bang. AAU được thành lập năm 1900  bởi 14 trường làm bằng đại học ở mỹ có đào tạo tiến sĩ. Hiện nay, hiệp hội này có 60 thành viên, gồm các trường đại học ở mỹ và canada có tổ chức các chương trình đào tạo và nghiên cứu uy tín dành cho những người đã tốt nghiệp đại học và cao đẳng.

Hiệp hội các hội đồng quản trị các trường đại học cao đẳng

AGB được thành lập nhằm cũng cố hoạt động của các hội đồng quản trị các trường làm bằng đại học cao đẳng công và tư. AGB đóng vai trò là chiếc cầu nối giữa các hội đồng quản trị và ban giám hiệu của các trường.

Hiệp hội các trường đại học cao đẳng thuộc dòng tên

AJCU là tổ chức đại diện cho 28 trường làm bằng đại học cao đẳng theo dòng tu ở mỹ. AJCU đóng vai trò là người đại diện cho các trường này ở washington với tư cách là nơi cung cấp thông tin về các trường này.

Hiệp hộp các trưởng phòng cơ sở vật chất đại học cao đẳng

APPA đại diện cho hơn 1500 trường đại học cao đẳng ở mỹ, canada, úc, new zealand và một số nước khác. Mục đích của APPA là thúc đẩy sự tiến bộ của các cơ quan hỗ trợ giáo dục trong vấn đề quản trị, hoạt động, hoach định, và phát triển.

Quỹ đại học hiệp hội giám định các trường làm bằng đại học cao đẳng
Quỹ đại học hiệp hội giám định các trường làm bằng đại học cao đẳng

Văn phòng giáo dục quốc tế

Đây là một tổ chức giáo dục phi lợi nhuận, bao gồm 2500 trường cao đẳng, phổ thông, các hệ thống trường phổ thông, và các hiệp hội giáo dục. Thông qua văn phòng giáo dục quốc tế, tổ chức này tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên người mỹ sinh sống ở nước ngoài và các sinh viên nước ngoài có thể theo học ở các trường làm bằng đại học cao đẳng ở mỹ.

Liên đoàn giáo dục quốc tế của các trường đại học

CCIS là một tổ chức liên kết giữa các trường đại học dưới mọi hình thức và các nhà tài trợ của nhiều chương trình khác nhau – nhất là các chương trình nghiên cứu ở nước ngoài và các hội thảo phát triển chuyên môn dành cho các khoa và các nhà quản lý. Các chương trình này được xây dựng nhằm tăng cườn triển vọng quốc tế và đa văn hóa của cộng đồng giáo dục.

Quỹ đại học

Đây là tổ chức hỗ trợ giáo dục mỹ phi lâu đời nhất ở mỹ. Tổ chức này bao gồm 39 trường đại học cao đẳng 4 năm của tư nhân, có tiếng tăm dành cho người da đen. Mặc dù UNCF đã mở rộng phạm vi hoạt động của mình bằng cách cung cấp nhiều chương trình xây dựng nhằm củng cố chất lượng giáo dục của các tài năng trẻ tuổi ở mỹ, mục đích chính của tổ chức này vẫn là hỗ trợ tài chính cho các sinh viên xứng đáng, huy động nguồn kinh phí hoạt động cho các trường làm bằng đại học cao đẳng thành viên, hỗ trợ tài chính cho các trường thành viên.

Hội đồng giám định các trường đại học cao đẳng

CHEA là một tổ chức phi chính phủ, được thành lập nhằm hỗ trợ vai trò của các tổ chức đánh giá xếp hạng trong việc thúc đẩy và đảm bảo việc nâng cao chất lượng của hệ thống giáo dục đại học cao đẳng ở mỹ. CHEA tổ chức, điều phối va xem xét các công việc của các tổ chức đánh giá xếp hạng và quyết định xem cơ quan đánh giá nào được tồn tại và định hướng cho hoạt động của nó.

Hội đồng trao đổi học giả quốc tế

CIES kết hợp với viện giáo dục quốc tế để hợp tác với cơ quan thông tin mỹ trong việc quản ly chương trình fullbright dành cho các học giả lớn tuổi. Mỗi năm CIES thông báo khoảng 1000 giải thưởng fullbright đến các học giả ở mỹ đến giảng dạy hoặc thực hiện các chương trình nghiên cứu ở các trường đại học thuộc 135 nước trên thế giới. CIES cũng hỗ trợ quản lý gần 1000 giải thưởng fullbright được cấp cho các học giải ở các nước khác mỗi năm, nhằm khuyến khích họ đến mỹ nghiên cứu, giảng dạy hoặc làm công tác tư vấn.

Quỹ đại học hiệp hội giám định các trường làm bằng đại học cao đẳng
5 (100%) 1 vote