Làm bằng đại học 2017 của tổ chức quản lý đại học cao đẳng

làm bằng đại học 2017 của tổ chức quản lý đại học cao đẳng
làm bằng đại học 2017 của tổ chức quản lý đại học cao đẳng

Cơ cầu tổ chức của một trường làm bằng đại học phản ảnh quy mô, phương châm, mục tiêu đào tạo của trường đó và thường bị chi phối bởi một số thứ tự ưu tiên dựa trên các lĩnh vực giảng dạy, nghiên cưu, và dịch vụ công.

Các trường đại học có nhiều cấp bật quản lý khác nhau, mỗi cấp bật có những chức năng cụ thể riêng biệt. Số cấp bật quản lý mối liên hệ tương quan giữa các cấp bật này. Ở hầu hết các trường, cơ cấu tổ chức quản lý đôi khi không được rõ ràng như mô tả ở đây. Việc quản lý ở các trường như vậy thường được chia sẻ giữa các bộ phận khác nhau

Xem thêm :

Cơ cấu tổ chức quản lý của các trường đại học và cao đẳng

Trong lĩnh vực quản lý, các trường đại học ở trong nước đều có những đặc điểm tương tự như nhau. Nhìn chung, cấp bậc quản trị cao nhất của các trường là bộ phận hoạch định chính sách hay lãnh đạo. Bộ phận này có thể có nhiều tên gọi khác nhau : như hội đồng quản trị hay ban lãnh đạo. Đối với các trường công, các thành viên của hội đồng quản trị có thể do thống đốc bang chỉ định, hoặc do các cử tri bầu ra, hoặc do nhóm mà họ đại diện chọn ra ( ví dụ cựu sinh viên). Đối với các trường đại học tư và trường làm bằng đại học giá rẻ, hội đồng quản trị thương do trường tự thành lập,  sau khi hết nhiệm kỳ, các thành viên của hội đồng quản trị tự chọn ra các thành viên cho hội đồng quản trị mới. Trong nhiều trường hợp, một số nhóm khối ( ví dụ cự sinh viên) có thể bầu ra những người đại diện cho riêng mình. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ định viện trưởng cho trường đại học và xây dựng chính sách đào tạo, tài chính, hoặc tổng quá để đảm bảo trường hoạt động có hiệu quả. Mặc dù hội đồng quản trị là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của trường nhưng họ thườn chia sẻ quyền lực và trách nhiệm với hiệu trưởng, hội đồng chuyên mô và các tổ chức khác của trường. Chẳng hạn, trong lĩnh vực đào tạo chuyên môn, thẩm quyền cao nhất thường thuộc về tập thể giáo sư, mà đại diện là hội đồng chuyên môn và các ủy ban. Tuy nhiên, nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực đào tạo chuyên môn vẫn cần phải có phê duyệt cuối cùng của hội đồng quản trị

Chức năng quyền hạn của hiệu trường làm bằng đại học

Hiệu trưởng là người giám sát hoạt động hằng ngày của trường làm bằng đại học có hồ sơ gốc, đảm bả các chính sách do hội đồng quản trị đưa ra được thực thi đúng, và tạo điều kiện thuận lợi cho các chương trình đào tạo bằng cách làm việc với các khách hàng khác nhau như sinh viên và tập thể giảng dạy. Hiệu trưởng còn có nhiệm vụ, tầm quan trọng ngày càng tăng, đó là tìm nguồn kinh phi cho trường. Hiệu trưởng còn là chiếc cầu nối giữa hội đồng quản trị với cộng đồng trường, có thể thay mặt cho tập thể giảng dạy đưa ra các kiến nghị về hoạch định chính sách giáo dục lên hội đồng quản trị nhà trường. Ở hầu hết các trường, hiệu trưởng do hội đồng quản trị bầu ra và có nhiệm vụ báo cáo cho hội đồng quản trị. Đối với các trường lớn chó nhiều cơ sở, người đứng đầu mỗi cơ sở thường báo cáo cho hiệu trưởng

làm bằng đại học 2017 của tổ chức quản lý đại học cao đẳng
làm bằng đại học 2017 của tổ chức quản lý đại học cao đẳng

Chức năng nhiệm vụ của hiệu phó và chủ nhiệm khoa

  • Hiệu phó chuyên môn

Hiệu phó chuyên môn ở đây còn được gọi là trưởng khoa – là người đứng đầu về mặt đào tạo chuyên môn của một trường đại học hay cao đẳng. Hiệu phó chuyên môn cũng là ngươi xem xét và phê duyệt việc bổ nhiệm giảng viên của các khoa, chỉ định và giám sát các cán bộ quản lý của khoa, xem xét và phê duyệt các chính sách quản lý trong các lĩnh vực giáo dục, và hỗ trợ các trưởng khkoa trong việc đánh giá và tư vấn cho các thành viên giảng dạy của khoa. Hiệu phó chuyên môn làm việc chặt chẽ với ban giảng huấn trong các vấn đề về đào tạo chuyên môn và chịu trách nhiệm xây dựng và phát triển chương trình đào tạo. Hầu hết các trường đều có các hiệu phó phụ trách các lĩnh vực khác như tài chính, kế hoach, vụ sinh viên… tùy thuộc vào quy mô và cơ cấu tổ chức của mỗi trường

  • Trưởng khoa cử nhân

Còn được gọi là viện phó hay trưởng khoa nghiên cứu sau đại học) là người chịu trách nhiệm về các chương trình sau cử nhân và các công trình nghiên cứu được tiến hành cùng với các hoạt động khác của trường. Ngoài ra, trưởng khoa sau cử nhân còn chịu trách nhiệm đánh giá các chương trình, khởi xướng, kết thúc các chương trình, giám sát ban giảng huấn sau cử nhân và quản lý các công trình nghiên cứu. Tùy theo quy mô và mức độ tập trung trong quản ly của mỗi trường, trưởng khoa sau cử nhân có thể đảm nhiệm tất cả các nhiệm vụ này hoặc phối hợp với cac bộ phận quản lý bán độc lập khác. Trưởng khoa nghiên cứu sau cử nhân cũng chịu trách nhiệm phối hợp với các chương trình nghiên cứu của trường dựa trên nguồn kinh phí tài trợ bởi chính quyền địa phương, tỉnh và lĩnh vực kinh tế tư nhân

Làm bằng đại học 2017 của tổ chức quản lý đại học cao đẳng
5 (100%) 1 vote